Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Fejlődéslélektan - A SZOCIALIZÁCIÓ ÉS AZ ERKÖLCSI SZOCIALIZÁCIÓ

A SZOCIALIZÁCIÓ ÉS AZ ERKÖLCSI SZOCIALIZÁCIÓ

Szocializáció: folyamat, amely által az egyének olyan tudásra, képességre és állapotokra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a különböző csoportoknak és társadalmaknak többé kevésé hasznos tagjává váljanak (Brim). A társadalom normáinak, szabályainak elsajátítása.

- szocializáció és individualizáció (én kiemelkedése a környezetből) közötti egyensúly fenntartása

- elsődleges szocializáló környezet: család; másodlagos szocializáló környezet: intézmények (ovi, suli)

- a szocializáció kétoldalú folyamat: alkudozások sorozata - a gyerek maga is alakítója a szocializációnak

szülővé alakítja a felnőtteket

- szabályok: . változtatni rajta nem lehet « adott család, kultúra, társadalom alakít ki – megváltoztatható

. ha a család engedékenyebb, a gyereknek lehetősége van a szabályok alakítására (alkudozás)

. kompromisszum kötése: szülő elvárása + gyerek igényei

. a gyereknek eleget kell tennie a család elvárásainak, és viszont (neki is vannak elvárásai)

. nincs lehetőség alkudozásra: katonaság

- családok: tekintélyelvű: . a szülő uralkodik a gyerek felett, feltétlen engedelmességet vár el

. gyerek kezdeményezőképessége csökken: könnyen hajlamos engedni a külső tekintélynek

engedékeny: . túl sok lehetőséget enged az alkura (minden szabályon lehet alkudozni)

. a gyermek nem fogja megkülönböztetni az alku- és a nem-alkuhelyzetet

demokratikus: . a gyermek megtanulja megkülönböztetni az alku- és a nem-alkuhelyzeteket

. ideális család

A szocializáció eszköze: nevelés, fegyelmezés

1. hatalomérvényesítő: . tekintélyelvű családoknál

. a büntetéstől való félelemre épít

. a szülő érezteti hatalmát (fizikai büntetés) ® visszaélés ® gyermekben agressziót kelt, ellenállást alakít ki a büntetés ellen, szorongás

2. szeretetmegvonás: . bűntudatot próbálnak kelteni a gyermekben: pl. ráijeszt, hogy otthagyja az utcán / áruházban ® szorongást kelthet a kicsi gyermekben ® agresszió legátlódik

. helyrehozó aktus: szülő visszatér, biztosítja szeretetéről

3. indukciós: . a szülő elmondja, mi volt, amit a gyerek helytelenül tett – megbeszélik, milyen a helyes magatartás

. verbális büntetés: neheztelés, szidás

. végén: magyarázó, feloldó aktus (gyermekben csökken a szorongás)

. büntetés kapcsolatban legyen az elkövetett bűnnel = helyes büntetés

Szocializáció folyamata:

1. Pszichoanalízis: . azonosulás (identifikáció) – Freud: felettes én kialakulása

. normák, szabályok hordozása

. 4-5 éves korban alakul ki (fallikus fázisban – oidipusz komplexus során)

2. Szociális tanuláselmélet: . Bandura-utánzás

. agresszió tanulásában

. gyermekek utánozzák a felnőtt modelleket, elsajátítják a felnőtt normákat

. megerősítés: jutalmazás: pozitív viselkedésformák

büntetés: nem felelnek meg a normáknak, törvényeknek

. gyermek hajlamos utánozni az agressziót, bármikor elő tudja hívni

Erkölcsi szocializáció kognitív elmélete: Piaget: 2 szakasz

1. Heteronómia (10-11 éves korig):

- a gyermek a társadalom által előállított szabályokat, normákat készen veszi át

- felnőtt tekintélye alapvető szerepet játszik a szabályok betartásában

- a szabályok értelmét nem látja be, hallgat a felnőttre

- szabályokat betű szerint fogja fel

- nincsenek enyhítő körülmények, szabályokat nem lehet megváltoztatni

2. Autonómia (10-11 éves kortól):

- belátja a szabályok értelmét, ezért követi őket

- rájön, hogy a szabályok szelleme a lényeg, nem szó szerint kell értelmezni

- szubjektív mozzanatok: vannak enyhítő és súlyosbító körülmények

Erkölcsi fejlődés vizsgálata:

- szabályokkal kapcsolatos vizsgálódások: hogyan fejlődnek a játékszabályok alkalmazkodása és a szabálytudat fejlődése

1. motoros viselkedés szakasza (3 éves korig):

. napi események ritmikusan következnek, napi szokások kialakulása, életritmus

. motoros szabály: cselekvésekben jelenik meg, szokások létrejötte, ismétlődés jelentőségét fogja fel

2. kényszer és egocentrizmus (3-7 év):

. a dolgokat a saját szemszögéből értelmezi, egy szempont (saját szempont) szerint

. nem képes más nézőpontját átvenni – az emberek szándékai, vágyai egymással ellentétesek, ő csak a saját szempontját képes figyelembe venni

. játék: célja az ő győzelme, a szabályoknak hozzá kell igazodniuk

. heteronómia: a szabályok szentek és megváltoztathatatlanok, viszont önkényesen magára vonatkoztatva variálja őket egocentrizmusából fakadóan Þ kettős szabálytudat

. kényszerszabályok

3. együttműködés, a szabályok kölcsönös betartása (7-10 év):

. autonómia

. szabályjátékok előtérbe kerülése (addig szerepjátékok): közös szabályok elfogadása

. belső szükségletté válik az együttműködés

4. szabályok alkotása (10 éves kortól):

. kitalálnak szabályokat a játékokhoz – ez a lényeg, a játék már nem olyan lényeges

. valódi autonómia időszaka

. racionális szabályok

Az erkölcsi realizmus:

- gyermeki realizmus az erkölcs területén

- művelet előtti szakasz (7 éves korig) – objektív felelősség

- következmény-etikát követ: csak a dolog következménye számít, a szándék nem:

. ügyetlenség: nagyobb a vétek, ha nagyobb a következmény (pl. nagyobb folt a terítőn)

. lopás: nagyobb lopás, ami drágább

. hazugság: a valószerűtlent nagyobb hibának tartják

Az igazságosság, a törvény eszméje:

1. retributív igazságosság (6-7 éves korig):

. a törvény szerepe tisztázni az alá- és fölérendelt viszonyokat a szülő-gyermek viszony alapján

. mindenkit az érdeme szerint jutalmaz vagy büntet

. egy cselekmény megítélése attól függ, hogy milyen következménnyel jár

. immanens igazságosság: a tárgyaknak büntető erejük van

2. disztributív igazságosság (7-10 év):

. a törvény legfontosabb feladata az egyenlőség biztosítása mindenki számára

. indítékokat, módosító tényezőket, motívumokat nem veszi figyelembe

. pl. este ő is fenn maradhat addig, mint az idősebb testvére

3. ekvitás (10 éves kortól):

. egyenlő elosztás árnyalata

. figyelembe kell venni a szándékot, a motívumokat, módosító tényezőket

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten