Hirdetés

2008. január 14., hétfő

TÁRS ÉS CSOPORT

MÉREI FERENC

TÁRS ÉS CSOPORT

Készítette: Faragó Tamás 237. tankör

TÁRSASTÓL A TÁRSADALMIIG

TÁRSADALOMLÉLEKTAN

A társadalomlélektan fogalma, megjelenése. A társadalomlélektan bemutatása mint sui generis jelenségkör. Ettől a szemponttól vezérelve három kérdésfeltevést vázolunk:

· Hogyan viselkedik a csoport? Ez a tömeglélektan kérdésfelvetése, mely a pszichológia határterületeinek egyike.

· A társadalomlélektani jelenségek kialakulásában milyen szerepe van az egyéni és milyen a társadalmi tényezőknek?

· Milyen a társadalom tudatformáló ereje? Ez a kérdésfeltevés szociológiai eredetű.

EGYÜTTESSÉG ÉS ÖNISMERET

Viselkedésmeghatározók a harmadik évezred küszöbén

1. A futurológiai nagyítás:

A mai körülményeinket, mai viselkedésünket, mai értékrendünket vetítjük felnagyítva és intenzitásában megsokszorozva a jövő ernyőjére.

2. Az anticipáció marxi modellje:

A marxi gondolkodás lényeges vonása, hogy a változást nem az idill felé haladásban látja.

3. Kompenzáció:

Az ember egyik legsajátosabb vonása az, hogy képesek vagyunk változni.

4. Életvezetési mellékutak és önszabályozó kiscsoportok:

A központi szabályozás miatt megindult az ellensúlyképzés. Sajátos életvezetési mellékutak alakultak ki, és önszabályozó kiscsoportok jöttek létre.

5. Előképek:

A harmadik évezred küszöbén feltehetően sok ezer kiscsoport lesz.

6. Az autonóm értékképzés és a központi szabályozás konfliktusa:

A kiscsoportok jövője nem idillt ígér. Inkább az autonóm értékképzés és a központi szabályozás konfliktusához vezet.

7. Önismeret:

A harmadik évezredben fel fog tárulni a lélektan elhivatottsága az ember sorsában.

A felhasznált irodalom

· Le Bon, Gustave: A tömegek lélektana. ( Kultúra és tudomány.) Bp. 1913.

· Ortega y Gasset, José: A tömegek lázadása. Bp. 1938.

· Freud, Sigmund: Massenpsychologie und Ich-analyse. (Gesammelte Werke. Bp. 13.)

· Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok. Bp. 1972.

· Durkheim, Émile: Nevelés és szociológia. Bp. 1980.

· Pende, Nicola: Konstitution und innere Sekretion. Bp.-Leipzig, 1924.

· Donáth György: A mágikus és logikus világkép társadalmi alapjai.

Társadalomlélektani kísérlet. Bp. 1940.

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten